FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/८० को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, December 29, 2022 - 13:03 PDF icon चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन-merged.pdf
आ.व. २०७८/७९ को बैशाख सम्मको लेखा प्रगति विवरण प्रतिवेदन ७८।७९ Thursday, December 22, 2022 - 13:34 PDF icon स्थानीय संचित कोषको विवरण संघ प्रदेशमा पठाइएको पत्र.pdf
असोज महिनाको लेखा प्रगति विवरण ७९-८० Thursday, December 22, 2022 - 13:31 PDF icon लेखा प्रगति विवरण.pdf
आ.व.२०७९/८० को पहिलो चौमासिक खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, December 22, 2022 - 13:28 PDF icon खर्च फाँटवारीको प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० सा.सू. चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० Sunday, December 11, 2022 - 12:49 PDF icon सा.सू. चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
असोज मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिवेदन। ७९-८० Thursday, October 20, 2022 - 14:04 PDF icon लेखा प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, August 11, 2022 - 15:48 PDF icon तेस्रो चौमासिक प्रगति २०७८।०७९.pdf
२०७९ बैशाख महिनाको प्रगति विवरण सम्बन्धमा ७८।७९ Monday, June 6, 2022 - 12:44
दोस्रो चौमासिक आर्थिक प्रशासन शाखा प्रगति ७८।७९ Monday, March 21, 2022 - 11:30 PDF icon आर्थिक प्रगति.pdf
तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, July 25, 2021 - 13:10 PDF icon तेस्रो चौमासिक प्रगति.pdf, PDF icon तेस्रो_चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf